Malarstwo polskie
Henryk Rodakowski
"Portret matki", 1853, olej na p³ótnie, Muzeum Sztuki, £ód¼

Portret matki
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA