Polish Painting Masterpieces
Elzbieta Mozyro
"Autumn Nostalgia", oil on canvas, 40 x 60 cm, private collection

Autumn Nostalgia
STORE
POLISH VERSION | GALLERY