Polish Painting Masterpieces
Aleksander Slendzinski
"Portrait of Karolina Slendzinska", 1849, oil on canvas, 61 x 52 cm, Slendzinski Gallery, Bialystok

Portrait of Karolina Slendzinska
STORE
POLISH VERSION | GALLERY