Polish Painting Masterpieces
Edward Dwurnik
"Mikolajki", own media, 34 x 24 cm, private collection

Mikolajki
STORE
POLISH VERSION | GALLERY