Polish Painting Masterpieces
Edward Dwurnik
"Mikolajki", 1990, oil on canvas, 60.1 x 49.8 cm, private collection

Source: Auction House AGRA-ART

Mikolajki
STORE
POLISH VERSION | GALLERY